خرید فالوور اینستاگرام "با تنوع در سرویسها انتخاب را برایتان راحت کردیم"🤩

100 فالوور ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 5کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : 0 تا 40 درصد (متغیر، ممکن است در برخی ساعات کمتر یا بیشتر باشد)

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
1,300
1,300
توضیحات بیشتر
500 فالوور ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 5کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : 0 تا 40 درصد (متغیر، ممکن است در برخی ساعات کمتر یا بیشتر باشد)

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
6,500
6,400
توضیحات بیشتر
1,000 فالوور ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 5کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : 0 تا 40 درصد (متغیر، ممکن است در برخی ساعات کمتر یا بیشتر باشد)

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
13,000
12,700
توضیحات بیشتر
2,000 فالوور ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 5کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : 0 تا 40 درصد (متغیر، ممکن است در برخی ساعات کمتر یا بیشتر باشد)

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
26,000
25,200
توضیحات بیشتر
5,000 فالوور ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 5کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : 0 تا 40 درصد (متغیر، ممکن است در برخی ساعات کمتر یا بیشتر باشد)

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
65,000
62,400
توضیحات بیشتر
10,000 فالوور ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 5کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : 0 تا 40 درصد (متغیر، ممکن است در برخی ساعات کمتر یا بیشتر باشد)

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
130,000
123,500
توضیحات بیشتر
20,000 فالوور ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 5کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : 0 تا 40 درصد (متغیر، ممکن است در برخی ساعات کمتر یا بیشتر باشد)

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
260,000
244,400
توضیحات بیشتر
50,000 فالوور ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 5کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : 0 تا 40 درصد (متغیر، ممکن است در برخی ساعات کمتر یا بیشتر باشد)

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
650,000
598,000
توضیحات بیشتر
500 فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : بالا اما، احتمالا درصد بیشتری  فالوور خارجی اضافه شود.

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌 به مقدار ۵۰ درصد از سفارش شما لایک بین ۳ الی ۵ پست آخر تقسیم میشود.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌  ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️  در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
18,000
17,600
توضیحات بیشتر
1,000 فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : بالا اما، احتمالا درصد بیشتری  فالوور خارجی اضافه شود.

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌 به مقدار ۵۰ درصد از سفارش شما لایک بین ۳ الی ۵ پست آخر تقسیم میشود.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌  ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️  در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
36,000
34,600
توضیحات بیشتر
2,000 فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : بالا اما، احتمالا درصد بیشتری  فالوور خارجی اضافه شود.

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌 به مقدار ۵۰ درصد از سفارش شما لایک بین ۳ الی ۵ پست آخر تقسیم میشود.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌  ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️  در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
72,000
67,700
توضیحات بیشتر
5,000 فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : بالا اما، احتمالا درصد بیشتری  فالوور خارجی اضافه شود.

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌 به مقدار ۵۰ درصد از سفارش شما لایک بین ۳ الی ۵ پست آخر تقسیم میشود.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌  ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️  در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
180,000
165,600
توضیحات بیشتر
10,000 فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : بالا اما، احتمالا درصد بیشتری  فالوور خارجی اضافه شود.

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌 به مقدار ۵۰ درصد از سفارش شما لایک بین ۳ الی ۵ پست آخر تقسیم میشود.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌  ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️  در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
360,000
327,600
توضیحات بیشتر
100 فالوور سرعت نور

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعتساعت

🚀 سرعت ارسال : 20 الی 100 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 10% (جبران ریزش یک ماهه)

👌 کیفیت سرویس : فوق پروفایل

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

🛒 ظرفیت ثبت : 1 میلیون

 

نکات مهم :

📌 به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید

📌 سرویس بسیار باکیفیت می باشد و مناسب سفارشات حجم بالا

 📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورتی که ریزش از همین سفارش باشد جبران ریزش دارد.

📌 ایدی پیج را کپی و ثبت کنین و ایدی را دستی وارد نکنید.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
1,700
1,700
توضیحات بیشتر
200 فالوور سرعت نور

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعتساعت

🚀 سرعت ارسال : 20 الی 100 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 10% (جبران ریزش یک ماهه)

👌 کیفیت سرویس : فوق پروفایل

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

🛒 ظرفیت ثبت : 1 میلیون

 

نکات مهم :

📌 به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید

📌 سرویس بسیار باکیفیت می باشد و مناسب سفارشات حجم بالا

 📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورتی که ریزش از همین سفارش باشد جبران ریزش دارد.

📌 ایدی پیج را کپی و ثبت کنین و ایدی را دستی وارد نکنید.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
3,400
3,400
توضیحات بیشتر
500 فالوور سرعت نور

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعتساعت

🚀 سرعت ارسال : 20 الی 100 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 10% (جبران ریزش یک ماهه)

👌 کیفیت سرویس : فوق پروفایل

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

🛒 ظرفیت ثبت : 1 میلیون

 

نکات مهم :

📌 به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید

📌 سرویس بسیار باکیفیت می باشد و مناسب سفارشات حجم بالا

 📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورتی که ریزش از همین سفارش باشد جبران ریزش دارد.

📌 ایدی پیج را کپی و ثبت کنین و ایدی را دستی وارد نکنید.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
8,500
8,300
توضیحات بیشتر
1,000 فالوور سرعت نور

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعتساعت

🚀 سرعت ارسال : 20 الی 100 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 10% (جبران ریزش یک ماهه)

👌 کیفیت سرویس : فوق پروفایل

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

🛒 ظرفیت ثبت : 1 میلیون

 

نکات مهم :

📌 به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید

📌 سرویس بسیار باکیفیت می باشد و مناسب سفارشات حجم بالا

 📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورتی که ریزش از همین سفارش باشد جبران ریزش دارد.

📌 ایدی پیج را کپی و ثبت کنین و ایدی را دستی وارد نکنید.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
17,000
16,500
توضیحات بیشتر
2,000 فالوور سرعت نور

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعتساعت

🚀 سرعت ارسال : 20 الی 100 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 10% (جبران ریزش یک ماهه)

👌 کیفیت سرویس : فوق پروفایل

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

🛒 ظرفیت ثبت : 1 میلیون

 

نکات مهم :

📌 به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید

📌 سرویس بسیار باکیفیت می باشد و مناسب سفارشات حجم بالا

 📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورتی که ریزش از همین سفارش باشد جبران ریزش دارد.

📌 ایدی پیج را کپی و ثبت کنین و ایدی را دستی وارد نکنید.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
34,000
32,600
توضیحات بیشتر
5,000 فالوور سرعت نور

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعتساعت

🚀 سرعت ارسال : 20 الی 100 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 10% (جبران ریزش یک ماهه)

👌 کیفیت سرویس : فوق پروفایل

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

🛒 ظرفیت ثبت : 1 میلیون

 

نکات مهم :

📌 به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید

📌 سرویس بسیار باکیفیت می باشد و مناسب سفارشات حجم بالا

 📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورتی که ریزش از همین سفارش باشد جبران ریزش دارد.

📌 ایدی پیج را کپی و ثبت کنین و ایدی را دستی وارد نکنید.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
85,000
80,800
توضیحات بیشتر
10,000 فالوور سرعت نور

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعتساعت

🚀 سرعت ارسال : 20 الی 100 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 10% (جبران ریزش یک ماهه)

👌 کیفیت سرویس : فوق پروفایل

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

🛒 ظرفیت ثبت : 1 میلیون

 

نکات مهم :

📌 به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید

📌 سرویس بسیار باکیفیت می باشد و مناسب سفارشات حجم بالا

 📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورتی که ریزش از همین سفارش باشد جبران ریزش دارد.

📌 ایدی پیج را کپی و ثبت کنین و ایدی را دستی وارد نکنید.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
170,000
159,800
توضیحات بیشتر
20,000 فالوور سرعت نور

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعتساعت

🚀 سرعت ارسال : 20 الی 100 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 10% (جبران ریزش یک ماهه)

👌 کیفیت سرویس : فوق پروفایل

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

🛒 ظرفیت ثبت : 1 میلیون

 

نکات مهم :

📌 به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید

📌 سرویس بسیار باکیفیت می باشد و مناسب سفارشات حجم بالا

 📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورتی که ریزش از همین سفارش باشد جبران ریزش دارد.

📌 ایدی پیج را کپی و ثبت کنین و ایدی را دستی وارد نکنید.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
340,000
316,200
توضیحات بیشتر
50,000 فالوور سرعت نور

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعتساعت

🚀 سرعت ارسال : 20 الی 100 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 10% (جبران ریزش یک ماهه)

👌 کیفیت سرویس : فوق پروفایل

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

🛒 ظرفیت ثبت : 1 میلیون

 

نکات مهم :

📌 به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید

📌 سرویس بسیار باکیفیت می باشد و مناسب سفارشات حجم بالا

 📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورتی که ریزش از همین سفارش باشد جبران ریزش دارد.

📌 ایدی پیج را کپی و ثبت کنین و ایدی را دستی وارد نکنید.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی پیج
850,000
782,000
توضیحات بیشتر
100 فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : احتمالا 10 الی 30 درصد هدیه ارسال شود

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌 ایدی پیج کپی شود و دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
2,300
2,300
توضیحات بیشتر
200 فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : احتمالا 10 الی 30 درصد هدیه ارسال شود

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌 ایدی پیج کپی شود و دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
4,600
4,600
توضیحات بیشتر
500 فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : احتمالا 10 الی 30 درصد هدیه ارسال شود

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌 ایدی پیج کپی شود و دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
11,500
11,300
توضیحات بیشتر
1,000 فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : احتمالا 10 الی 30 درصد هدیه ارسال شود

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌 ایدی پیج کپی شود و دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
23,000
22,300
توضیحات بیشتر
2,000 فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : احتمالا 10 الی 30 درصد هدیه ارسال شود

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌 ایدی پیج کپی شود و دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
46,000
44,200
توضیحات بیشتر
5,000 فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : احتمالا 10 الی 30 درصد هدیه ارسال شود

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌 ایدی پیج کپی شود و دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
115,000
108,100
توضیحات بیشتر
10,000 فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

🎁 هدیه : احتمالا 10 الی 30 درصد هدیه ارسال شود

👌 کیفیت سرویس : میکس ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌 ایدی پیج کپی شود و دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
230,000
211,600
توضیحات بیشتر
1,000 پکیج اختصاصی فالووران

📌2000 عدد فالوور فول پروفایل با کیفیت + 1000 عدد لایک اکسپلوره ایرانی تقسیم روی 3 پست آخر + 2000 عدد بازدید ویدیو ایمپرشن دار روی 3 کلیپ آخر + 20 کامنت تعریف و تمجید از 2 پست آخر

 

🕑 زمان شروع : 0 الی 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 الی 1000 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 20%

🎁 هدیه : 10 تا 40 درصد (متغیر، ممکن است در برخی ساعات کمتر یا بیشتر باشد)

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت

✅ زمان تکمیل : 24 الی 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : username (تگ پیج بدون @ قرار دهید)

 

نکات مهم :

📌لایک برای IGTV انجام نمی شود و پست و کلیپ معمولی برای لایک انتخاب می شود.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

📌ایدی پیج کپی و ثبت شود و ایدی دستی ثبت نشود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ریزش افزایش پیدا می کند.

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد.

آیدی پیج
80,000
80,000
توضیحات بیشتر
1,000 فالوور واقعی (100درصد ایرانی و واقعی)

🕑 زمان شروع : 10 الی 11 آذر ماه

🚀 سرعت ارسال : متوسط

🩸 میزان ریزش : به دلیل واقعی بودن نامشخص

👌 کیفیت سرویس : فالوور 100 درصد واقعی ایرانی و تضمینی 

✅ زمان تکمیل : 4 روز بعد از شروع

🔗 نمونه لینک : username

🛒 ظرفیت ثبت : 1 کا

 

نکات مهم :

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 جبران ریزش ندارد.

📌  برای ثبت سفارش این محصول عدد 1000 را در قسمت تعداد وارد کنید.

📌 در طول زمان جذب فالوور به هیچ عنوان پیج را خصوصی نکنید.

📌 ممکن است فالوورهای این سرویس فعال نباشند انتظار فعالیت نداشته باشید.

📌 میزان جذب فالور به محبوبیت پیج بستگی دارد و تضمینی برای جذب 100 درصدی تعداد ثبت شده و فعال بودن فالور ها نداریم.

 

هشدار :

⚠️  در صورتی که بعد از ثبت سفارش و در حین ارسال سفارش ادرس پیج تغییر کند پیج خصوصی شود یا پیج از دسترس خارج شده و حذف شود هزینه برگشت داده نمی شود و پیگیری و پشتیبانی ندارد.

⚠️ برای پیج های سکسی، سیاسی، مذهبی و دعانویسی سفارش ثبت نکنید.

⚠️ در صورت استفاه از فالوور فیک یا رباتیک ریزش بر عهده کاربر بوده و سایت هیچ مسئولیتی ندارد

آیدی پیج
400,000
396,000
توضیحات بیشتر

کیفیت سرویس فالوور ارزان + 40% هدیه

فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه

کیفیت سرویس فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر

فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر

کیفیت سرویس فالوور سرعت نور

فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور

کیفیت سرویس فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه

فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه

کیفیت سرویس پکیج اختصاصی فالووران

فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران

کیفیت سرویس فالوور واقعی (100درصد ایرانی و واقعی)

فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ارزان + 40% هدیه
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور ایرانی + لایک 5 پست آخر
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور سرعت نور
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
فالوور فیک ایرانی + 30درصد هدیه
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
پکیج اختصاصی فالووران
فالوور واقعی (100 درصد ایرانی و واقعی)
فالوور واقعی (100 درصد ایرانی و واقعی)
فالوور واقعی (100 درصد ایرانی و واقعی)
فالوور واقعی (100 درصد ایرانی و واقعی)
فالوور واقعی (100 درصد ایرانی و واقعی)
فالوور واقعی (100 درصد ایرانی و واقعی)
فالوور واقعی (100 درصد ایرانی و واقعی)
فالوور واقعی (100 درصد ایرانی و واقعی)
تعداد فالوور:
قیمت:
تعداد:
موجودی کیف پول:
مبلغ سرویس:
مبلغ قابل پرداخت:
فرایند درخواست شما بعد از پرداخت انجام میشود

خرید فالوور اینستاگرام (باکیفیت)

برای خرید فالوور اینستاگرام کاری راحتی در پیش دارید. ما با توجه به نیاز شما خدمات رو دسته بندی کرده ایم. شما به راحتی میتوانید برای خرید فالوور با توجه به نیازتان بررسی کرده و خرید کنید.

لطفا برای تکمیل سفارش خود را وارد کنید
درحال پردازش

فایل های آموزشی خرید فالوور اینستاگرام

بهترین خدمات فالوور اینستاگرام را از ما بخواهید زیرا...

پرداخت امن

پرداخت داخل سایت ما با امنیت بسیار بالا انجام میشود زیرا ما به اندازه شما به امنیت حساب شما اهمیت میدهیم.

عدم نیاز به گذرواژه

ما در سایت گذرواژه و اطلاعات شخصی از شما نخواهیم پرسید. به همین دلیل با خیال راحت میتونید سفارشاتون رو ثبت کنید.

ضمانت بازپرداخت

اگر نتوانیم به وعده های خود عمل کنیم و سرویس ها را تحویل دهیم، بازپرداخت شما را تضمین خواهیم نمود.

پشتیبانی به موقع

تیم پشتیبانی ما در خدمت شما است تا سوالات، مشکلات و نظرات خود را درباره سرویس خرید فالوور اینستاگرام با ما در میان بگذارند.

سوالات متداول

چطوری سفارش خرید فالوور را پیگیری کنم؟

برای پیگیری سفارش خرید فالوور اینستاگرام از پنل ما کافیه بر روی علامت هدفون کلیک کرده و کد پیگیری سفارشتون را ارسال کنید؛ تیم پشتیبانی ما در کمتری زمان به درخواست شما رسیدگی میکنند.

آیا فالوورهای ایرانی 100% واقعی ، فعال هستند ؟

جذب فالوورها در سرویس خرید فالوور ایرانی 100 درصد واقعی از طریق کمپین ها و تبلیغات اینستاگرامی انجام می شود؛ بدین صورت که پیج شما به عنوان تبلیغ در این کمپین ها قرار داده شده و فالوورها به منظور شرکت در مسابقه، پیج شما را فالوو می کنند؛ فالوورهایی که از این سرویس جذب می شوند کاملا ایرانی و واقعی هستند و در رابطه با این سرویس ما تضمین می دهیم و در صورتی که فالووری فیک جذب پیج شما شود هزینه کامل برگشت داده می شود. توجه داشته باشید که ریزش و نوع فعال یا غیرفعال بودن فالوورها با توجه به هر پیج متفاوت است و پیجی که محتوا خوبی تولید می کند و جذاب می باشد می تواند فالوورهای فعالی نیز داشته باشد ما در رابطه با فعالیت فالوورها هیچ تضمینی نمی دهیم. شما با تولید محتوای عالی و با کیفیت می توانید فالوورهایتان را ترغیب به فعالیت کنید.

آیا خرید فالوور روی افزایش نرخ تعامل تاثیرگذار است؟

بله؛ با خرید فالوور ایرانی اینستاگرام و افزایش فالوور ها پست های شما به افراد بیشتری نمایش داده می شود، در نتیجه پست به اکسپلور راه پیدا کرده و نرخ تعامل در پیج به صورت چشمگیری افزایش می یابد.

آیا پیج های خصوصی هم می توانند فالوور اینستاگرام دریافت کنند؟

خیر؛ برای دریافت سرویس فالوور اینستاگرام باید پیج خود را از حالت خصوصی خارج کرده و روی حالت عمومی قرار دهید.

پس از دریافت سرویس فالوور اینستاگرام می توان پیج را مجددا روی حالت خصوصی قرار داد؟

بله؛ بلافاصله پس از دریافت سرویس فالوور اینستاگرام به صورت کامل می توانید پیج را مجددا روی حالت خصوصی قرار دهید.

آیا سرویس فالوور ایرانی شامل گارانتی می شود؟

بله؛ در صورت برخورد با مشکل در زمان دریافت سرویس می توانید با تیم پشتیبانی ما در ارتباط باشید.

آیا فالوور اینستاگرام می تواند برای پیج هایی که تازه فعالیت خود را آغاز کردند، مفید باشد؟

بله؛ این سرویس می تواند باعث رشد سریع همه پیج ها به خصوص پیج هایی که به تازگی فعالیت خود را آغاز کردند، شود.

تکمیل فرآیند سفارش فالوور ایرانی اینستاگرام چقدر زمان می برد؟

تکمیل این فرآیند معمولا بین 1 دقیقه تا 3 ساعت زمان می برد. یعنی بعد از این مدت تمامی فالوورهای ایرانی به پیج شما اضافه می شوند. برای دریافت فالوور خارجی این فرآیند بین 1 دقیقه تا 24 ساعت زمان نیاز دارد و این مسئله تنها به دلیل قیمت مناسب آن است.

آیا فالوورهای ایرانی اینستاگرام ریزش دارند؟

تنها 10 درصد امکان ریزش فالوورهای ایرانی اینستاگرام وجود دارد.

آیا در سایت شما، فالوور ایرانی و ارزان هم ارائه می شود؟

بله؛ سرویس فالوور ایرانی ارزان با تخفیف 70% به مشتریان ارائه می شود.

عملکرد سرویس های فالووران چگونه است ؟

لطفا حتما قبل از ثبت سفارش توضیحات سرویس ها را مطالعه کنید. در توضیحات سرویس قید شده است که زمان شروع، سرعت ارسال، میزان ریزش و کیفیت سرویس ها به چه صورت است.

سرویس انتخابی شما دقیقا طبق توضیحات آن انجام خواهد شد.

آیا امکان خرید فالوور فعال از سایت شما وجود داره؟

بله، در صورتی که تمایل به خرید فالوور واقعی و فعال دارین باید اقدام به خرید فالوور ایرانی 100% واقعی نمایید. از بابت دریافت فالوور واقعی خیالتون راحت باشه فالووران در این باره بهتون تضمین میده.

4 283 رای ها
guest
332 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۴۸ رای