خرید لایک اینستاگرام

“با تنوع در سرویسها انتخاب را برایتان راحت کردیم”🤩

300 لایک ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال :  5 تا 20 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

🎁 هدیه : 10 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : لایک ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ندهید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
1,200
1,200
توضیحات بیشتر
500 لایک ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال :  5 تا 20 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

🎁 هدیه : 10 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : لایک ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ندهید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
2,000
2,000
توضیحات بیشتر
1,000 لایک ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال :  5 تا 20 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

🎁 هدیه : 10 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : لایک ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ندهید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
4,000
3,900
توضیحات بیشتر
2,000 لایک ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال :  5 تا 20 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

🎁 هدیه : 10 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : لایک ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ندهید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
8,000
7,800
توضیحات بیشتر
5,000 لایک ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال :  5 تا 20 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

🎁 هدیه : 10 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : لایک ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ندهید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
20,000
19,200
توضیحات بیشتر
10,000 لایک ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال :  5 تا 20 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

🎁 هدیه : 10 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : لایک ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ندهید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
40,000
38,000
توضیحات بیشتر
20,000 لایک ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال :  5 تا 20 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

🎁 هدیه : 10 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : لایک ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ندهید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
80,000
75,200
توضیحات بیشتر
30,000 لایک ارزان + 40% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال :  5 تا 20 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

🎁 هدیه : 10 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : لایک ایرانی و خارجی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ندهید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
120,000
111,600
توضیحات بیشتر
100 لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 5 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : 100 درصد ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک: https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 30 کا

🔍 نوع پست : photo- video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌 کیفیت لایک کننده ها بالا میباشد و استفاده بالا از این سرویس کمک می کند پست شما به اکسپلور راه پیدا کند.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
1,500
1,500
توضیحات بیشتر
200 لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 5 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : 100 درصد ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک: https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 30 کا

🔍 نوع پست : photo- video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌 کیفیت لایک کننده ها بالا میباشد و استفاده بالا از این سرویس کمک می کند پست شما به اکسپلور راه پیدا کند.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
3,000
3,000
توضیحات بیشتر
500 لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 5 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : 100 درصد ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک: https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 30 کا

🔍 نوع پست : photo- video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌 کیفیت لایک کننده ها بالا میباشد و استفاده بالا از این سرویس کمک می کند پست شما به اکسپلور راه پیدا کند.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
7,500
7,400
توضیحات بیشتر
1,000 لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 5 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : 100 درصد ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک: https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 30 کا

🔍 نوع پست : photo- video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌 کیفیت لایک کننده ها بالا میباشد و استفاده بالا از این سرویس کمک می کند پست شما به اکسپلور راه پیدا کند.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
15,000
14,600
توضیحات بیشتر
2,000 لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 5 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : 100 درصد ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک: https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 30 کا

🔍 نوع پست : photo- video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌 کیفیت لایک کننده ها بالا میباشد و استفاده بالا از این سرویس کمک می کند پست شما به اکسپلور راه پیدا کند.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
30,000
28,800
توضیحات بیشتر
5,000 لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 5 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : 100 درصد ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک: https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 30 کا

🔍 نوع پست : photo- video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌 کیفیت لایک کننده ها بالا میباشد و استفاده بالا از این سرویس کمک می کند پست شما به اکسپلور راه پیدا کند.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
75,000
71,300
توضیحات بیشتر
10,000 لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 5 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : 100 درصد ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک: https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 30 کا

🔍 نوع پست : photo- video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌 کیفیت لایک کننده ها بالا میباشد و استفاده بالا از این سرویس کمک می کند پست شما به اکسپلور راه پیدا کند.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
150,000
141,000
توضیحات بیشتر
20,000 لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 5 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : 100 درصد ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک: https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 30 کا

🔍 نوع پست : photo- video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌 کیفیت لایک کننده ها بالا میباشد و استفاده بالا از این سرویس کمک می کند پست شما به اکسپلور راه پیدا کند.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
300,000
276,000
توضیحات بیشتر
200 لایک فوری + 35% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا  6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 3 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 20 درصد

🎁 هدیه : 5 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت (20 % ایرانی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
1,040
1,000
توضیحات بیشتر
500 لایک فوری + 35% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا  6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 3 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 20 درصد

🎁 هدیه : 5 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت (20 % ایرانی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
2,600
2,600
توضیحات بیشتر
1,000 لایک فوری + 35% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا  6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 3 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 20 درصد

🎁 هدیه : 5 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت (20 % ایرانی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
5,200
5,100
توضیحات بیشتر
2,000 لایک فوری + 35% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا  6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 3 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 20 درصد

🎁 هدیه : 5 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت (20 % ایرانی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
10,400
10,100
توضیحات بیشتر
5,000 لایک فوری + 35% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا  6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 3 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 20 درصد

🎁 هدیه : 5 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت (20 % ایرانی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
26,000
25,000
توضیحات بیشتر
10,000 لایک فوری + 35% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا  6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 3 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 20 درصد

🎁 هدیه : 5 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت (20 % ایرانی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
52,000
48,900
توضیحات بیشتر
20,000 لایک فوری + 35% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا  6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 3 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 20 درصد

🎁 هدیه : 5 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت (20 % ایرانی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
104,000
95,700
توضیحات بیشتر
50,000 لایک فوری + 35% هدیه

🕑 زمان شروع : 0 تا  6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 3 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 تا 20 درصد

🎁 هدیه : 5 تا 40 درصد (متغیر)

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت (20 % ایرانی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🛒 ظرفیت ثبت : 80 کا

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌 برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
260,000
234,000
توضیحات بیشتر
100 لایک ایرانی واقعی

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 عدد الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 5%

🎁 هدیه : 0 الی 5%

👌 کیفیت سرویس : فوق کیفیت ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌ظرفیت هر آیدی : 20 کا

📌 برای IGTV و Reels می توانید سفارش ثبت کنید

📌 بیش از 90 درصد لایک کننده ها اکانت های واقعی و باکیفیت اند.

 📌 5  تا 20 درصد لایک کنندگان استوری دارند.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
2,300
2,300
توضیحات بیشتر
200 لایک ایرانی واقعی

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 عدد الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 5%

🎁 هدیه : 0 الی 5%

👌 کیفیت سرویس : فوق کیفیت ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌ظرفیت هر آیدی : 20 کا

📌 برای IGTV و Reels می توانید سفارش ثبت کنید

📌 بیش از 90 درصد لایک کننده ها اکانت های واقعی و باکیفیت اند.

 📌 5  تا 20 درصد لایک کنندگان استوری دارند.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
4,600
4,600
توضیحات بیشتر
500 لایک ایرانی واقعی

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 عدد الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 5%

🎁 هدیه : 0 الی 5%

👌 کیفیت سرویس : فوق کیفیت ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌ظرفیت هر آیدی : 20 کا

📌 برای IGTV و Reels می توانید سفارش ثبت کنید

📌 بیش از 90 درصد لایک کننده ها اکانت های واقعی و باکیفیت اند.

 📌 5  تا 20 درصد لایک کنندگان استوری دارند.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
11,500
11,300
توضیحات بیشتر
1,000 لایک ایرانی واقعی

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 عدد الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 5%

🎁 هدیه : 0 الی 5%

👌 کیفیت سرویس : فوق کیفیت ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌ظرفیت هر آیدی : 20 کا

📌 برای IGTV و Reels می توانید سفارش ثبت کنید

📌 بیش از 90 درصد لایک کننده ها اکانت های واقعی و باکیفیت اند.

 📌 5  تا 20 درصد لایک کنندگان استوری دارند.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
22,999
22,300
توضیحات بیشتر
2,000 لایک ایرانی واقعی

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 عدد الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 0 الی 5%

🎁 هدیه : 0 الی 5%

👌 کیفیت سرویس : فوق کیفیت ایرانی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

📌ظرفیت هر آیدی : 20 کا

📌 برای IGTV و Reels می توانید سفارش ثبت کنید

📌 بیش از 90 درصد لایک کننده ها اکانت های واقعی و باکیفیت اند.

 📌 5  تا 20 درصد لایک کنندگان استوری دارند.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
45,998
44,200
توضیحات بیشتر
1,000 لایک میکس ظرفیت بالا

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در صورت لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
3,500
3,500
توضیحات بیشتر
2,000 لایک میکس ظرفیت بالا

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در صورت لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
7,000
6,900
توضیحات بیشتر
5,000 لایک میکس ظرفیت بالا

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در صورت لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
17,500
17,000
توضیحات بیشتر
10,000 لایک میکس ظرفیت بالا

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در صورت لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
35,000
33,600
توضیحات بیشتر
20,000 لایک میکس ظرفیت بالا

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در صورت لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
70,000
66,500
توضیحات بیشتر
50,000 لایک میکس ظرفیت بالا

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 2 تا 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : photo – video

 

نکات مهم :

برای IGTV سفارش ثبت نکنید.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در صورت لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک پست
175,000
162,800
توضیحات بیشتر

کیفیت سرویس لایک ارزان + 40% هدیه

لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه

کیفیت سرویس لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور

لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور

کیفیت سرویس لایک فوری + 35% هدیه

لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه

کیفیت سرویس لایک ایرانی واقعی

لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه

کیفیت سرویس لایک میکس ظرفیت بالا

لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک ارزان + 40 درصد هدیه
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک VIP ایرانی مناسب اکسپلور
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک فوری + 35% هدیه
لایک میکس ظرفیت بالا
لایک میکس ظرفیت بالا
لایک میکس ظرفیت بالا
لایک میکس ظرفیت بالا
لایک میکس ظرفیت بالا
لایک میکس ظرفیت بالا
لایک میکس ظرفیت بالا
لایک میکس ظرفیت بالا

نظرات کاربران نسبت به سرویس های لایک ارزان + 40% هدیه

در این بخش شما می توانید نظرات کاربران نسبت سرویس های لایک ارزان + 40% هدیه را مشاهده کنید.

رضایت کاربر از سرویس لایک
رضایت کاربر
تعداد فالوور:
قیمت:
تعداد:
موجودی کیف پول:
مبلغ سرویس:
مبلغ قابل پرداخت:
فرایند درخواست شما بعد از پرداخت انجام میشود

فایل های آموزشی خرید لایک اینستا فوری (آموزش ویدیویی)

خرید لایک و سبقت از رقبا در اینستاگرام

برای خرید لایک اینستاگرام ابتدا سرویس موردنظر را انتخاب کرده و سپس مراحل خرید لایک را تکمیل کنید. فالووران خرید شما را تضمین می‌کند. از رضایت خود پس از ثبت سفارش مطمئن باشید.

لطفا برای تکمیل سفارش خود را وارد کنید
درحال پردازش
کانال تلگرام

بهترین خدمات لایک اینستاگرام را از ما بخواهید زیرا...

تحویل سریع

لایک ها به‌محض تکمیل مراحل خرید پردازش شده و در کمترین زمان در پیج شما اعمال می‌شوند.

پرداخت امن

نگران امنیت پرداخت نباشید. ما بالاترین امنیت را برای سایت قرار دادیم تا شما عزیزان بدون دغدغه پرداخت خود را انجام دهید.

پشتیبانی به موقع

پشتیبانان سایت ما با شما هستند تا در کمترین زمان پاسخ سوالات شما بدهند و مشکلاتتان را برطرف سازند.

عدم نیاز به گذرواژه

در هیچ سایت امنی گذرواژه و اطلاعات شخصی حساب شما پرسیده نمیشود.

سوالات متداول

بعد از خرید لایک ، انجام شدن سفارش چقدر زمان می برد؟

در بیشتر مواقع زمان شروع سرویس خرید لایک اینستاگرام آنی است، اما اگر سرور شلوغ باشد نهایتا تا 1 ساعت زمان می برد. قبل از ثبت سفارش، توضیحات سرویس لایک را مطالعه بفرمایید؛ زمان شروع و سایر توضیحات مهم قید شده است.

آیا خرید لایک باعث می شود از اکسپلور خارج شوم؟

خیر؛ نه تنها سرویس های ما باعث خروج پست شما از اکسپلور نمیشوند بلکه به ورود آن ها به اکسپلور نیز کمک میکنند.

آیا سرویس خرید لایک ایرانی ریزش دارد؟

بله، معمولا سرویسها کمی ریزش دارند برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با میزان ریزش سرویس خرید لایک ایرانی اینستاگرام توضیحات سرویس را مطالعه کنید. لطفا توجه نمایید این سرویس از نظر کیفیتی توسط فالووران تضمین شده است.

آیا شما سرویس خرید لایک سریع هم ارائه میدید؟

بله اکثر سرویس های ما از جمله سرویس خرید لایک پرسرعت هستند و در مدت زمان کمی تعداد زیادی لایک به پست شما اضافه میکنند.

4.1 74 رای ها
209 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۵۰ رای