خرید کامنت اینستاگرام

“با تنوع در سرویسها انتخاب را برایتان راحت کردیم”🤩

50 کامنت اینستاگرام (تعریف و تمجید معمولی)

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 200 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : معمولی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌 برای پست اسلایدی سفارش ثبت نکنید

📌 ارسال کامنت بسته نباشد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
1,200
1,200
توضیحات بیشتر
100 کامنت اینستاگرام (تعریف و تمجید معمولی)

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 200 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : معمولی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌 برای پست اسلایدی سفارش ثبت نکنید

📌 ارسال کامنت بسته نباشد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
2,400
2,400
توضیحات بیشتر
150 کامنت اینستاگرام (تعریف و تمجید معمولی)

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 200 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : معمولی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌 برای پست اسلایدی سفارش ثبت نکنید

📌 ارسال کامنت بسته نباشد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
3,600
3,500
توضیحات بیشتر
200 کامنت اینستاگرام (تعریف و تمجید معمولی)

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 200 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : معمولی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌 برای پست اسلایدی سفارش ثبت نکنید

📌 ارسال کامنت بسته نباشد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
4,800
4,700
توضیحات بیشتر
300 کامنت اینستاگرام (تعریف و تمجید معمولی)

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 200 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : معمولی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌 برای پست اسلایدی سفارش ثبت نکنید

📌 ارسال کامنت بسته نباشد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
7,200
6,900
توضیحات بیشتر
500 کامنت اینستاگرام (تعریف و تمجید معمولی)

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 200 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 10 درصد

👌 کیفیت سرویس : معمولی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌 برای پست اسلایدی سفارش ثبت نکنید

📌 ارسال کامنت بسته نباشد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
12,000
11,400
توضیحات بیشتر
50 کامنت ایرانی ارزان

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

🎁 هدیه : 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : پیش فرض و تصادفی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌 برای پست اسلایدی سفارش ثبت نکنید

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
1,400
1,400
توضیحات بیشتر
100 کامنت ایرانی ارزان

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

🎁 هدیه : 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : پیش فرض و تصادفی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌 برای پست اسلایدی سفارش ثبت نکنید

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
2,800
2,800
توضیحات بیشتر
200 کامنت ایرانی ارزان

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

🎁 هدیه : 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : پیش فرض و تصادفی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌 برای پست اسلایدی سفارش ثبت نکنید

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
5,600
5,500
توضیحات بیشتر
500 کامنت ایرانی ارزان

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

🎁 هدیه : 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : پیش فرض و تصادفی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌 برای پست اسلایدی سفارش ثبت نکنید

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
14,000
13,600
توضیحات بیشتر
1,000 کامنت ایرانی ارزان

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

🎁 هدیه : 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : پیش فرض و تصادفی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌 برای پست اسلایدی سفارش ثبت نکنید

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
28,000
26,900
توضیحات بیشتر
5,000 کامنت ایرانی ارزان

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 تا 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

🎁 هدیه : 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : پیش فرض و تصادفی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌 برای پست اسلایدی سفارش ثبت نکنید

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
140,000
133,000
توضیحات بیشتر
50 کامنت + 200% لایک

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

🎁 هدیه : 100 کامنت زده شود 200 لایک زده می شود تا طبیعی تر باشد.

👌 کیفیت سرویس : پیش فرض و تصادفی (ایرانی و خارجی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌  برای IGTV سفارش ندهید.

📌 ارسال کامنت بسته نباشد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 برای اینکه سفارش شما انجام شود اگر قصد دارید تعداد بالایی ثبت کنین این تعداد را در چند سفارش همزمان با تعداد کم ثبت کنید تا سفارش شما به طور کامل انجام شود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
2,000
2,000
توضیحات بیشتر
100 کامنت + 200% لایک

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

🎁 هدیه : 100 کامنت زده شود 200 لایک زده می شود تا طبیعی تر باشد.

👌 کیفیت سرویس : پیش فرض و تصادفی (ایرانی و خارجی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌  برای IGTV سفارش ندهید.

📌 ارسال کامنت بسته نباشد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 برای اینکه سفارش شما انجام شود اگر قصد دارید تعداد بالایی ثبت کنین این تعداد را در چند سفارش همزمان با تعداد کم ثبت کنید تا سفارش شما به طور کامل انجام شود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
4,000
4,000
توضیحات بیشتر
200 کامنت + 200% لایک

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

🎁 هدیه : 100 کامنت زده شود 200 لایک زده می شود تا طبیعی تر باشد.

👌 کیفیت سرویس : پیش فرض و تصادفی (ایرانی و خارجی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌  برای IGTV سفارش ندهید.

📌 ارسال کامنت بسته نباشد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 برای اینکه سفارش شما انجام شود اگر قصد دارید تعداد بالایی ثبت کنین این تعداد را در چند سفارش همزمان با تعداد کم ثبت کنید تا سفارش شما به طور کامل انجام شود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
8,000
7,800
توضیحات بیشتر
500 کامنت + 200% لایک

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

🎁 هدیه : 100 کامنت زده شود 200 لایک زده می شود تا طبیعی تر باشد.

👌 کیفیت سرویس : پیش فرض و تصادفی (ایرانی و خارجی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌  برای IGTV سفارش ندهید.

📌 ارسال کامنت بسته نباشد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 برای اینکه سفارش شما انجام شود اگر قصد دارید تعداد بالایی ثبت کنین این تعداد را در چند سفارش همزمان با تعداد کم ثبت کنید تا سفارش شما به طور کامل انجام شود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
20,000
19,400
توضیحات بیشتر
1,000 کامنت + 200% لایک

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

🎁 هدیه : 100 کامنت زده شود 200 لایک زده می شود تا طبیعی تر باشد.

👌 کیفیت سرویس : پیش فرض و تصادفی (ایرانی و خارجی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌  برای IGTV سفارش ندهید.

📌 ارسال کامنت بسته نباشد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 برای اینکه سفارش شما انجام شود اگر قصد دارید تعداد بالایی ثبت کنین این تعداد را در چند سفارش همزمان با تعداد کم ثبت کنید تا سفارش شما به طور کامل انجام شود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
39,999
38,400
توضیحات بیشتر
2,000 کامنت + 200% لایک

🕑 زمان شروع : 0 الی 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

🎁 هدیه : 100 کامنت زده شود 200 لایک زده می شود تا طبیعی تر باشد.

👌 کیفیت سرویس : پیش فرض و تصادفی (ایرانی و خارجی)

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : video-reels-photo

 

نکات مهم :

📌  برای IGTV سفارش ندهید.

📌 ارسال کامنت بسته نباشد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 برای اینکه سفارش شما انجام شود اگر قصد دارید تعداد بالایی ثبت کنین این تعداد را در چند سفارش همزمان با تعداد کم ثبت کنید تا سفارش شما به طور کامل انجام شود.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدا می کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها کیفیت ممکن است تغییر کند. 

لینک پست
79,998
76,000
توضیحات بیشتر

کیفیت سرویس کامنت اینستاگرام (تعریف و تمجید معمولی)

کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی

کیفیت سرویس کامنت ایرانی ارزان

کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه

کیفیت سرویس کامنت + 200% لایک

کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت تعریف و تمجید معمولی
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت ایرانی + 50% هدیه
کامنت + 200% لایک
کامنت + 200% لایک
کامنت + 200% لایک
کامنت + 200% لایک
کامنت + 200% لایک
کامنت + 200% لایک
کامنت + 200% لایک
کامنت + 200% لایک

نظرات کاربران نسبت به سرویس های کامنت ایرانی ارزان

در این بخش شما می توانید نظرات کاربران نسبت سرویس های کامنت ایرانی ارزان را مشاهده کنید.

رضایت کاربر
رضایت کاربر از فالووران
رضایت کاربر
تعداد فالوور:
قیمت:
تعداد:
موجودی کیف پول:
مبلغ سرویس:
مبلغ قابل پرداخت:
فرایند درخواست شما بعد از پرداخت انجام میشود

خرید کامنت ارزان

سرویس خرید کامنت اینستاگرام را از ما بخواهید. ما کامنت هایی باکیفیت و قیمت مناسب به شما ارائه میدهیم تا بتوانید بازدید پست های خود را افزایش دهید.

نحوه خرید کامنت اینستاگرام

بهترین خدمات کامنت اینستاگرام را از ما بخواهید زیرا...

ضمانت بازپرداخت

اگر نتوانیم در زمان تعیین شده سرویس ها را به شما تحویل دهیم قطعا بازپرداخت آن را تضمین میکنیم.

پرداخت امن

نگران امنیت در هنگام پرداخت نباشید. ما بالاترین امنیت را برای سایت قرار دادیم تا شما عزیزان بدون دغدغه از درگاه ها خرید کنید.

پشتیبانی به موقع

پشتیبانان همراه شما هستند تا در کوتاه ترین زمان، پاسخ سوالات شما را بدهند و مشکلاتتان را برطرف سازند.

عدم نیاز به گذرواژه

در هیچ کدام از سایت هایی که امنیت بالایی دارند گذرواژه و اطلاعات شخصی حساب شما پرسیده نمیشود.

سوالات متداول

آیا خرید کامنت ایرانی روی افزایش نرخ تعامل موثر است؟

کامنت یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ تعامل است. با خرید کامنت ایرانی اینستاگرام می توانید افراد را ترغیب به تعامل در پیج کنید. در نتیجه نرخ تعامل در پیج شما به صورت چشمگیری افزایش می یابد. همچنین کامنت ها تاثیر چشم گیری در اعتماد سازی دارند.

سفارش کامنت چه مراحلی داره؟

شما پرداخت را انجام میدهید، برای ثبت سفارش فقط کافیست شماره تلفن و ایمیل و لینک پست مربوطه را وارد کنید.

بعد از دریافت کامنت می توان پیج را مجددا روی حالت خصوصی قرار داد؟

بله؛ بلافاصله پس از دریافت کامنت اینستاگرام به صورت کامل می توانید پیج را مجددا روی حالت خصوصی قرار دهید.

آیا سرویس کامنت شامل گارانتی می شود؟

بله؛ در صورت برخورد با هر گونه مشکل در حین دریافت سرویس کامنت اینستاگرام می توانید با تیم پشتیبانی ما  در ارتباط باشید.

آیا سرویس کامنت اینستاگرام می تواند برای پیج هایی که تازه فعالیت خود را آغاز کرده اند مفید واقع شود؟

بله؛ سرویس کامنت اینستاگرام می تواند برای تمامی پیج ها از جمله پیج هایی که تازه فعالیت خود را آغاز کردند، مفید باشد.

آیا کامنت ایرانی هم دارید ؟

بله کامنت های ایرانی هم جز خدمات ارائه‌دهنده ما هستند.

آیا امکان خرید کامنت برای پیج های خصوصی هم وجود دارد؟

خیر، برای خرید کامنت اینستاگرام باید پیج خود را روی حالت عمومی قرار دهید در غیر این صورت سفارش شما انجام نشده و لغو می شود.

کامنت آماده وجود دارد؟

برای پیج های فروشگاهی میتوانید از کامنت های تعریف و تمجیدی استفاده نمایید که بسیار مفید هستند.

آیا سرویس های شما کامنت تکراری میگذارد؟

خیر تمام کامنت ها متفاوت هستند.

آیا خرید کامنت با متن دلخواه امکان پذیر است؟

بله، شما می توانید خرید کامنت سفارشی انجام داده و کامنت های مورد نظر خود را در سایت ثبت کنید همان کامنت هایی که ثبت کردید برای شما ارسال خواهند شد.

4.2 27 رای ها
guest
170 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳۸ رای