خرید واچ تایم یوتیوب "با تنوع در سرویسها انتخاب را برایتان راحت کردیم"🤩

300 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 10 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 150 تا 160  ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
36,000
35,600
توضیحات بیشتر
350 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 10 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 150 تا 160  ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
42,000
41,200
توضیحات بیشتر
400 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 10 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 150 تا 160  ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
48,000
46,600
توضیحات بیشتر
500 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 10 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 150 تا 160  ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
60,000
57,600
توضیحات بیشتر
1,000 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 10 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 150 تا 160  ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
120,000
114,000
توضیحات بیشتر
1,500 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 10 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 150 تا 160  ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
180,000
169,200
توضیحات بیشتر
2,000 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 10 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 150 تا 160  ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
240,000
223,200
توضیحات بیشتر
300 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 15 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع :  1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 20 تا 30 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌تعداد ثبت شده مضربی از 100 باشد مثلا: 100، 200، 300 و …

 📌مدت زمان ویدئو باید 15 دقیقه باشد.

📌در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 200 تا 250 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌 امار واچ تایم یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
45,000
44,600
توضیحات بیشتر
400 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 15 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع :  1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 20 تا 30 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌تعداد ثبت شده مضربی از 100 باشد مثلا: 100، 200، 300 و …

 📌مدت زمان ویدئو باید 15 دقیقه باشد.

📌در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 200 تا 250 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌 امار واچ تایم یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
60,000
58,800
توضیحات بیشتر
500 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 15 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع :  1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 20 تا 30 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌تعداد ثبت شده مضربی از 100 باشد مثلا: 100، 200، 300 و …

 📌مدت زمان ویدئو باید 15 دقیقه باشد.

📌در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 200 تا 250 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌 امار واچ تایم یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
75,000
72,800
توضیحات بیشتر
1,000 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 15 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع :  1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 20 تا 30 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌تعداد ثبت شده مضربی از 100 باشد مثلا: 100، 200، 300 و …

 📌مدت زمان ویدئو باید 15 دقیقه باشد.

📌در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 200 تا 250 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌 امار واچ تایم یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
150,000
144,000
توضیحات بیشتر
2,000 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 15 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع :  1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 20 تا 30 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌تعداد ثبت شده مضربی از 100 باشد مثلا: 100، 200، 300 و …

 📌مدت زمان ویدئو باید 15 دقیقه باشد.

📌در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 200 تا 250 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌 امار واچ تایم یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
300,000
285,000
توضیحات بیشتر
300 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 30 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 30 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
72,000
71,300
توضیحات بیشتر
350 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 30 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 30 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
84,000
82,300
توضیحات بیشتر
400 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 30 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 30 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
96,000
93,100
توضیحات بیشتر
500 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 30 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 30 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
120,000
115,200
توضیحات بیشتر
1,000 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 30 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 30 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
240,000
228,000
توضیحات بیشتر
1,500 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 30 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 30 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
360,000
338,400
توضیحات بیشتر
2,000 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 30 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 500 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 30 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
480,000
446,400
توضیحات بیشتر

کیفیت سرویس واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)

واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)
واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)

کیفیت سرویس واچ تایم یوتیوب (ویدئو 15 دقیقه ای)

واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)
واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)
واچ تایم یوتیوب (ویدئو 15 دقیقه ای)
واچ تایم یوتیوب (ویدئو 15 دقیقه ای)

کیفیت سرویس واچ تایم یوتیوب (ویدئو 30 دقیقه ای)

واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)
واچ تایم یوتیوب (ویدئو 10 دقیقه ای)
واچ تایم یوتیوب (ویدئو 15 دقیقه ای)
واچ تایم یوتیوب (ویدئو 15 دقیقه ای)
واچ تایم یوتیوب (ویدئو 30 دقیقه ای)
واچ تایم یوتیوب (ویدئو 30 دقیقه ای)
تعداد فالوور:
قیمت:
تعداد:
موجودی کیف پول:
مبلغ سرویس:
مبلغ قابل پرداخت:
فرایند درخواست شما بعد از پرداخت انجام میشود

خرید واچ تایم یوتیوب (واقعی و باکیفیت)

در یوتیوب مدت زمان مشاهده ویدئو های کانال بر پایه ساعت می باشد که به آن واچ تایم می گویند. دقت داشته باشید که یکی از شرایط مهم رسیدن به مرحله مانیتایز شدن کانال به دست آوردن 4000 ساعت واچ تایم می باشد. خرید واچ تایم یوتیوب(خرید واچ تایم) یکی از راه های ساده و مطمئن می باشد که شما را به کسب درآمد دلاری نزدیک تر می کند.

واچ تایم به نوعی کیفیت و ارزشمند بودن محتوای شما را نشان می دهد. شما می توانید در کنار خرید واچ تایم یوتیوب روی محتوای خود کار کنید تا به صورت ارگانیک واچ تایم، لایک و ویو دریافت کنید.

فایل آموزشی نحوه خرید واچ تایم یوتیوب

بهترین خدمات واچ تایم یوتیوب را از ما بخواهید زیرا...

ضمانت بازپرداخت

در صورت بروز مشکل و عدم دریافت سرویس، سایت ما بازپرداخت وجه شما را تضمین می کند.

پرداخت امن

فالووران برای امنیت حساب کاربران از درگاه های مطمئن و امن استفاده می کند.

پشتیبانی به موقع

برای ارتباط با پشتیبانی می توانید از طریق شماره درج شده یا تیکت اقدام کنید در کوتاه ترین زمان ممکن به درخواست شما رسیدگی شود.

عدم نیاز به گذرواژه

برای خرید و دریافت سرویس مورد نظر نیازی به وارد کردن گذرواژه نمی باشد.

سوالات متداول

ایا سرویس واچ تایم یوتیوب ریزش دارد ؟

ریزش این سرویس بسیار کم است و ریزش برای یوتیوبرهای فعال نیز بوجود می اید پس نگران این موضوع نباشید 

ایا واچ تایم های خریداری شده واقعی هستند ؟

بله ما در سایت سرویس خرید واچ تایم یوتیوب واقعی هم داریم.

ایا با خرید واچ تایم یوتیوب میتوان به درامد رسید ؟

بله با خرید این سرویس از  سایت میتوانید به درامد بالا فکر کنید اگر از راه تبلیغ درست پیش بروید و خدمات ما میتواند برای شما موثر واقع شود 

بازدیدها واقعی هستند؟

بله. واچ تایم ها توسط پروفایلهای واقعی انجام می‌شود.

واچ تایم یوتیوب بخریم پیج به خطر نمی‌افتد؟

خیر، بازدیدهای ریلز به صورت طبیعی به ویدیو شما اضافه می‌شوند. بنابراین هیچ خطری برای پیج شما ندارند.

2.6 7 رای ها
guest
21 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۸ رای