خرید واچ تایم یوتیوب

“با تنوع در سرویسها انتخاب را برایتان راحت کردیم”🤩

100 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 60 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 48 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 2 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 60 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 به مدت سی روز به صورت اتومات جبران ریزش دارد.(تیکت برای جبران ریزش ارسال نکنید)

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
76,000
76,000
توضیحات بیشتر
200 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 60 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 48 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 2 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 60 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 به مدت سی روز به صورت اتومات جبران ریزش دارد.(تیکت برای جبران ریزش ارسال نکنید)

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
152,000
150,500
توضیحات بیشتر
500 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 60 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 48 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 2 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 60 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 به مدت سی روز به صورت اتومات جبران ریزش دارد.(تیکت برای جبران ریزش ارسال نکنید)

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
380,001
372,400
توضیحات بیشتر
1,000 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 60 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 48 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 2 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 60 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 به مدت سی روز به صورت اتومات جبران ریزش دارد.(تیکت برای جبران ریزش ارسال نکنید)

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
760,001
737,200
توضیحات بیشتر
1,500 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 60 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 48 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 2 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 60 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 به مدت سی روز به صورت اتومات جبران ریزش دارد.(تیکت برای جبران ریزش ارسال نکنید)

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
1,140,002
1,094,400
توضیحات بیشتر
2,000 واچ تایم یوتیوب (ویدئو 60 دقیقه ای)

🕑 زمان شروع : 1 تا 48 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 2 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : واقعی

✅ زمان تکمیل : 24 تا 72 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست یوتیوب

 

نکات مهم :

📌 مدت زمان ویدئو باید 60 دقیقه باشد.

📌 در صورتی که مدت زمان ویدئو کمتر و یا بیشتر باشد بازدید کمتری دریافت می کنید.

📌 در صورتی که 1000 بازدید سفارش دهید 400 تا 500 ساعت واچ تایم دریافت خواهید کرد.

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 کانال یوتیوب عمومی باشد.

📌ساعت واچ تایم در یوتیوب بعد از 72 ساعت بروز خواهد شد.

📌 به مدت سی روز به صورت اتومات جبران ریزش دارد.(تیکت برای جبران ریزش ارسال نکنید)

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

لینک ویدیو
1,520,002
1,444,000
توضیحات بیشتر
تعداد فالوور:
قیمت:
تعداد:
موجودی کیف پول:
مبلغ سرویس:
مبلغ قابل پرداخت:
فرایند درخواست شما بعد از پرداخت انجام میشود

خرید واچ تایم یوتیوب (واقعی و باکیفیت)

در یوتیوب مدت زمان مشاهده ویدئو های کانال بر پایه ساعت می باشد که به آن واچ تایم می گویند. دقت داشته باشید که یکی از شرایط مهم رسیدن به مرحله مانیتایز شدن کانال به دست آوردن 4000 ساعت واچ تایم می باشد. خرید واچ تایم یوتیوب(خرید واچ تایم) یکی از راه های ساده و مطمئن می باشد که شما را به کسب درآمد دلاری نزدیک تر می کند.

واچ تایم به نوعی کیفیت و ارزشمند بودن محتوای شما را نشان می دهد. شما می توانید در کنار خرید واچ تایم یوتیوب روی محتوای خود کار کنید تا به صورت ارگانیک واچ تایم، لایک و ویو دریافت کنید.

کانال تلگرام

فایل آموزشی نحوه خرید واچ تایم یوتیوب

بهترین خدمات واچ تایم یوتیوب را از ما بخواهید زیرا...

ضمانت بازپرداخت

در صورت بروز مشکل و عدم دریافت سرویس، سایت ما بازپرداخت وجه شما را تضمین می کند.

پرداخت امن

فالووران برای امنیت حساب کاربران از درگاه های مطمئن و امن استفاده می کند.

پشتیبانی به موقع

برای ارتباط با پشتیبانی می توانید از طریق شماره درج شده یا تیکت اقدام کنید در کوتاه ترین زمان ممکن به درخواست شما رسیدگی شود.

عدم نیاز به گذرواژه

برای خرید و دریافت سرویس مورد نظر نیازی به وارد کردن گذرواژه نمی باشد.

سوالات متداول

ایا سرویس واچ تایم یوتیوب ریزش دارد ؟

ریزش این سرویس بسیار کم است و ریزش برای یوتیوبرهای فعال نیز بوجود می اید پس نگران این موضوع نباشید 

ایا واچ تایم های خریداری شده واقعی هستند ؟

بله ما در سایت سرویس خرید واچ تایم یوتیوب واقعی هم داریم.

ایا با خرید واچ تایم یوتیوب میتوان به درامد رسید ؟

بله با خرید این سرویس از  سایت میتوانید به درامد بالا فکر کنید اگر از راه تبلیغ درست پیش بروید و خدمات ما میتواند برای شما موثر واقع شود 

بازدیدها واقعی هستند؟

بله. واچ تایم ها توسط پروفایلهای واقعی انجام می‌شود.

واچ تایم یوتیوب بخریم پیج به خطر نمی‌افتد؟

خیر، بازدیدهای ریلز به صورت طبیعی به ویدیو شما اضافه می‌شوند. بنابراین هیچ خطری برای پیج شما ندارند.

2.9 8 رای ها
guest
21 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۹ رای