خرید فالوور لایکی

“با تنوع در سرویسها انتخاب را برایتان راحت کردیم”🤩

10 فالوور لایکی

🕑 زمان شروع : 1 تا 12 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 250 الی 1000 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
4,200
4,200
توضیحات بیشتر
20 فالوور لایکی

🕑 زمان شروع : 1 تا 12 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 250 الی 1000 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
8,400
8,300
توضیحات بیشتر
50 فالوور لایکی

🕑 زمان شروع : 1 تا 12 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 250 الی 1000 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
21,000
20,600
توضیحات بیشتر
100 فالوور لایکی

🕑 زمان شروع : 1 تا 12 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 250 الی 1000 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
42,000
40,700
توضیحات بیشتر
200 فالوور لایکی

🕑 زمان شروع : 1 تا 12 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 250 الی 1000 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
84,000
80,600
توضیحات بیشتر
500 فالوور لایکی

🕑 زمان شروع : 1 تا 12 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 250 الی 1000 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
210,000
199,500
توضیحات بیشتر
1,000 فالوور لایکی

🕑 زمان شروع : 1 تا 12 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 250 الی 1000 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
420,000
394,800
توضیحات بیشتر
2,000 فالوور لایکی

🕑 زمان شروع : 1 تا 12 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 250 الی 1000 عدد در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 10 الی 30%

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : username

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
840,000
781,200
توضیحات بیشتر
10 لایک لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت تغییر، حذف یا بلاک شدن یا لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود. 

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
1,400
1,400
توضیحات بیشتر
20 لایک لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت تغییر، حذف یا بلاک شدن یا لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود. 

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
2,800
2,800
توضیحات بیشتر
50 لایک لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت تغییر، حذف یا بلاک شدن یا لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود. 

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
7,000
6,900
توضیحات بیشتر
100 لایک لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت تغییر، حذف یا بلاک شدن یا لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود. 

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
14,000
13,600
توضیحات بیشتر
200 لایک لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت تغییر، حذف یا بلاک شدن یا لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود. 

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
28,000
26,900
توضیحات بیشتر
500 لایک لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت تغییر، حذف یا بلاک شدن یا لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود. 

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
70,000
66,500
توضیحات بیشتر
1,000 لایک لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت تغییر، حذف یا بلاک شدن یا لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود. 

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
140,000
131,600
توضیحات بیشتر
2,000 لایک لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت تغییر، حذف یا بلاک شدن یا لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود. 

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
280,000
260,400
توضیحات بیشتر
5,000 لایک لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 6 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 200 تا 1 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : 5 تا 20 درصد

👌 کیفیت سرویس : خوب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت تغییر، حذف یا بلاک شدن یا لینک گذاری اشتباه هزینه برگشت داده نمی شود. 

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
700,000
644,000
توضیحات بیشتر
10 ویو لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندار

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
1,700
1,700
توضیحات بیشتر
20 ویو لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندار

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
3,400
3,400
توضیحات بیشتر
50 ویو لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندار

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
8,500
8,300
توضیحات بیشتر
100 ویو لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندار

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
17,000
16,500
توضیحات بیشتر
200 ویو لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندار

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
34,000
32,600
توضیحات بیشتر
500 ویو لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندار

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
85,000
80,800
توضیحات بیشتر
1,000 ویو لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندار

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
170,000
159,800
توضیحات بیشتر
2,000 ویو لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندار

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
340,000
316,200
توضیحات بیشتر
5,000 ویو لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 1 الی 10 کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندار

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
850,000
782,000
توضیحات بیشتر
100 share لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : متوسط

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
24,000
24,000
توضیحات بیشتر
300 share لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : متوسط

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
72,000
71,300
توضیحات بیشتر
500 share لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : متوسط

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
120,000
117,600
توضیحات بیشتر
1,000 share لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : متوسط

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
240,000
232,800
توضیحات بیشتر
1,500 share لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : متوسط

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
360,000
345,600
توضیحات بیشتر
2,000 share لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : متوسط

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
480,000
456,000
توضیحات بیشتر
2,500 share لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : متوسط

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
600,000
564,000
توضیحات بیشتر
3,000 share لایکی

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : متوسط

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
720,000
669,600
توضیحات بیشتر
5 کامنت لایکی (رندم)

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
3,100
3,100
توضیحات بیشتر
10 کامنت لایکی (رندم)

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
6,200
6,100
توضیحات بیشتر
20 کامنت لایکی (رندم)

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
12,400
12,200
توضیحات بیشتر
50 کامنت لایکی (رندم)

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
31,000
30,100
توضیحات بیشتر
100 کامنت لایکی (رندم)

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
62,000
59,500
توضیحات بیشتر
200 کامنت لایکی (رندم)

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
124,000
117,800
توضیحات بیشتر
500 کامنت لایکی (رندم)

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
310,000
291,400
توضیحات بیشتر
1,000 کامنت لایکی (رندم)

🕑 زمان شروع : 0 تا 24 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 100 الی 1کا در 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : نامشخص

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : لینک پست لایکی

 

نکات مهم :

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود در صورت ثبت سفارش همزمان هزینه برگشت داده نمی شود.

📌 اکانت عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

آیدی
620,000
576,600
توضیحات بیشتر

کیفیت سرویس فالوور لایکی

فالوور لایکی
فالوور لایکی
فالوور لایکی
فالوور لایکی

کیفیت سرویس لایک لایکی

فالوور لایکی
فالوور لایکی
فالوور لایکی
فالوور لایکی
لایک لایکی
لایک لایکی
لایک لایکی
لایک لایکی
تعداد فالوور:
قیمت:
تعداد:
موجودی کیف پول:
مبلغ سرویس:
مبلغ قابل پرداخت:
فرایند درخواست شما بعد از پرداخت انجام میشود

خرید فالوور لایکی ارزان و با کیفیت

امروزه افراد زیادی برای اینکه بهتر دیده شوند و بتوانند تخصص و استعداد خود را به معرض دید همگان بگذارند؛ از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. برنامه لایکی یکی از این شبکه‌های اجتماعی بسیار محبوب در میان مردم است. شما می‌توانید با تولید محتوا در این برنامه فالوورهای زیادی را جذب کنید و حتی با خرید فالوور لایکی میتوانیدخود را در سراسر کشور و حتی دنیا مشهور کنید.

نحوه خرید سرویس های لایکی از فالووران

سرویس خرید فالوور با کیفیت لایکی را با چند کلیک ساده و از یک سایت معتبر انتخاب کنید  به  شما کاربران عزیز توصیه میکنیم پیش از خرید سرویس های لایکی جهت کسب اطلاعات بیشتر این ویدئو را مشاهده کرده و با آگاهی کامل سفارش خود را ثبت کنید.

بهترین سرویس فالوور لایکی را از فالووران بخواهید...

پرداخت امن

در سایت ما برای تضمین امنیت حساب کاربران از درگاه های مطمئن استفاده شده است.

پشتیبانی به موقع

پشتیبانی ما در هر لحظه پاسخگوی سوالات و مشکلات شما در زمان خرید می باشد.

تحویل سریع

بعد از ثبت سفارش سرویس خود را به صورت آنی، در کم ترین زمان دریافت کنید.

عدم نیاز به گذرواژه

برای خرید فالوور لایکی نیازی به وارد کردن پسورد نمی باشد.

سوالات متداول

چرا باید فالوور لایکی بخریم ؟

وقتی تعداد فالوور پیج لایکی خود را افزایش می دهید، پست شما در تایم لاین کاربران Likee ظاهر می شود. بنابراین، پست های شما شانس بیشتری برای دید شدن توسط کاربران دارند تا بتوانید به ایمپرشن بیشتری نیز برسید. اگر افراد، محتوای جذاب را مشاهده کنند، آنها قطعاً صفحه شما را دنبال می کنند و از این رو، فالوور و لایک شما از نظر ارگانیکی بهبود می یابد. 

ایا شما سرویس خرید فالوور واقعی لایکی ارائه میدید؟

بله ،فالوورهای این سرویس واقعی و از سراسر دنیا می باشند.

ایا برای خرید فالوور لایکی نیاز به ثبت رمز اکانت است؟

خیر برای خرید هیچ یک از سرویس های ما نیاز به ثبت رمز اکانت نیست.

اگر بخواهم فالوور لایکی بخرم، حساب من بسته یا غیرفعال می شود؟

خیر، خطر بسته یا غیرفعال کردن وجود ندارد! ما کلیه خدمات خود را بطور طبیعی ، 100٪ ایمن ارائه خواهیم داد و تحت قوانین لایکی فعالیت می کنیم.

مزایای خرید فالوور لایکی

خرید فالوور لایکی می‌تواند مزایای بسیار خوبی به دنبال داشته باشد. با بهره‌گیری از این مزایای خرید فالوور لایکی می‌توانید در مدت بسیار کوتاهی مشهور شوید و به درآمد بسیار بالایی برسید. از جمله مهم‌ترین مزایای خرید فالور لایکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

صرفه‌جویی در زمان

برای اینکه در شبکه‌های اجتماعی به موفقیت برسید؛ فاکتور زمان بسیار مهم است. شما باید بهترین روش‌ها را به کار بگیرید تا در کمترین زمان ممکن بتوانید فالوورهای زیادی را جذب کنید. با خرید فالوور لایکی می‌توانید در مدت بسیار کمی فالوورهای زیادی را جذب کنید و خیلی زود در میان کاربران مشهور شوید.

به طور کلی خرید فالوور لایکی در زمان شما صرفه جویی می‌کند و با سرعت بیشتری به سمت هدف پیش می‌روید.

هزینه‌های کمتر

اگر بخواهید به طور طبیعی در برنامه لایکی فالوور جذب کنید؛ این کار علاوه بر اینکه زمان زیادی از شما خواهد گرفت؛ باعث می‌شود در طول این مدت هزینه‌های بیشتری را برای تولید محتوا متقبل شوید. پس بهتر است که با خرید فالوور لایکی از سایت ما، از صرف این هزینه‌ها خودداری کنید.

رسیدن به درآمد بیشتر

همان‌طور که می‌دانید؛ شبکه‌های اجتماعی یک بستر بسیار مناسب برای کسب درآمد بیشتر است. برنامه لایکی هم از این قاعده مستثنی نیست. شما با جذب فالوورهای بیشتر می‌توانید محبوبیت بیشتی پیدا کنید و خیلی راحت از این راه درآمدزایی کنید. هرچه سرعت جذب فالوورها بیشتر باشد؛ قطعاً زودتر به درآمد بیشتری می‌رسید. پس خرید فالوور لایکی یک راه بهینه و منطقی برای رسیدن به موفقیت است.

خرید فالوور لایکی باکیفیت

خرید فالوور ارزان لایکی

خرید فالوور لایکی کافی است به سایت مراجعه کنید تا همه سرویس‌ها را به همراه قیمت و مشخصات آن به شما نشان دهد. در ادامه بر حسب نیاز خود هرکدام از سرویس‌های خرید فالوور لایکی را که دوست داشتید می‌توانید انتخاب کنید.

با واردکردن آدرس اکانت خود و پرداخت هزینه سرویس، می‌توانید سفارش خود را در جهت جذب فالوور لایکی ثبت کنید. تیم ما در کمترین زمان ممکن سفارش شما را ارسال خواهند کرد.

ویژگی‌ سرویسهای سایت فالووران

سرویس‌های سایت ما از جمله خرید فالوور لایکی ، دارای ویژگی‌ بسیار خوبی هستند که باعث شده بیشتر کاربران سرویس موردنظر خود را این طریق خریداری کنند. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این سرویس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • کیفیت بالا
  • کم‌ترین ریزش ممکن
  • کاملاً واقعی و فعال
  • قیمت کاملاً مناسب

تأثیر خرید فالوور لایکی

اکثر کسانی که در برنامه لایکی شروع به فعالیت کرده‌اند؛ در ابتدا افرادی ناشناخته بودند و کسی آنها را نمی‌شناخت. اما با فعالیت در این برنامه توانستند به‌خوبی در سطح جهان خود را مشهور کنند و از این طریق درآمد بسیار زیادی داشته باشند. چرا که موفق به جذب فالوور لایکی شده‌اند.  اگر بتوانید در این برنامه به‌خوبی کار کنید و فالوور زیادی را جذب کنید؛ می‌توانید درآمد خود را چندبرابر کنید و یک زندی باکیفیت داشته باشید. خرید فالوور لایکی می‌تواند رسیدن به این هدف را سریع‌تر کند

خرید فالوور لایکی

اهمیت خرید فالوور لایکی

بیشتر افراد با اطلاع از مزیت‌های خرید فالور لایکی به این قضیه پی برده‌اند که بهترین راه برای پیشرفت بهتر و سریع‌تر در برنامه لایکی، خرید فالوور لایکی  از سایت فالووران است. با این کار و دریافت فالوور لایکی می‌توانند خود را به یک فرد مشهور در فضای مجازی تبدیل کنند و زندگی بهتر و باکیفیت‌تری برای خود بسازند.

همچنین بهتر است بدانید که به دلیل تعداد زیاد کاربران برنامه لایکی، فضای این برنامه به‌شدت رقابتی است. برای اینکه بتوانید عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود داشته باشید؛ باید از روش‌های بسیار خوبی استفاده کنید. سفارش و خرید فالوور برای لایکی یکی از بهترین و سریع‌ترین روش‌های ممکن برای اضافه‌کردن تعداد فالوورها است. شما با افزایش تعداد فالوورها می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن رقبای خود را پشت سر بگذارید و زودتر از آنها به درآمد برسید. اهمیت و ارزش خرید فالوور برای لایکی، زمانی مشخص می‌شود که شما در مدت‌زمان بسیار کمی از رقبا پیشی بگیرید و زودتر از آنها درآمدزایی را آغاز کنید. در هر صورت خرید فالوور لایکی می‌تواند شما را از رقبا جلو بیندازد. پس هر چه سریع‌تر نسبت به جذب فالوور لایکی اقدام کنید. چرا که فالوور لایکی در روند پیشرفت شما بسیار موثر است.

نکای که قبل از خرید فالوور لایکی باید به آنها دقت شود.

خرید فالوور لایکی یکی از راحت‌ترین کارهای ممکن است. همین امر باعث شده که کاربران بدون توجه به نکات مهم اقدام به خریداری فالوور لایکی کنند.

تعداد زیاد سایت‌های فروش فالوور لایکی باعث شده که گزینه‌های خرید برای شما بسیار زیاد باشند. اما نکته‌ای که باید به آن دقت کنید این است که خرید خود را از طریق سایت‌های معتبر و باسابقه انجام دهید. با انجام این کار خرید فالوور برای لایکی می‌توانید بهترین و باکیفیت‌ترین سرویس را با بهترین قیمت فالوور لایکی برای اکانت خود تهیه کنید. چون سایت‌های معتبر معمولاً به‌خاطر سابقه و اعتبار خود هم که شده؛ بهترین و باکیفیت‌ترین‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. اگر از روی ناآگاهی و بی‌دقتی اقدام به خرید فالوور برای لایکی از سایت‌های نامعتبر کنید؛ به‌احتمال بسیار زیاد سرویس بی‌کیفیتی را در اختیارتان قرار داده و بعد از چند روز فالوورها ریزش می‌کنند. از طرفی قیمت فالوور لایکی در مجموعه‌های نامعتبر ممکن است بیشتر باشد

خرید فالوور لایکی ارزان

نکته دیگری که باید به آن دقت کنید؛ تعداد فالوورهای خریداری شده است. شما برای خریداری این سرویس محدودیتی نخواهید داشت؛ اما این امر نباید باعث شود که شما تعداد بسیار زیادی فالوور بخرید. چون اگر تعداد فالوورها اختلاف زیادی با تعداد بازدید‌ها داشته باشد؛ قطعاً کاربران برنامه لایکی به محتوای شما اعتماد نخواهند کرد پس خرید فالوور برای لایکی می‌بایست بر اساس فرمول خاصی باشد که بیش از اندازه لحاظ نشود.

از چه سایت‌هایی می‌توان خرید فالوور لایکی را به صورت قانونی انجام داد؟

لایکی یک اپلیکیشن محبوب در بین نوجوانان و جوانان است. این اپلیکیشن سبب شده است طرف‌داران خاصی را به سمت خود جذب کند. کاربرانی که در آن فعالیت دارند بدون شک به فالوور نیازمندند تا بتوانند نظر دیگر کاربران را جلب کنند.

مطلبی که الان اهمیت دارد آن است که از چه سایت‌هایی می‌توان خرید فالوور لایکی را به صورت قانونی انجام داد. قطعاً که سایت‌های بسیاری وجود دارد که در این زمینه (خرید فالوور برای لایکی) سرویس‌های متنوعی را ارائه می‌کنند. اما تشخیص معتبر بودن آنها کار راحتی نیست پس بهتر است در زمان خرید سرویس موردنظر  به تجارب و بازخوردهای دیگر افراد توجه کرد. فالووران با چندین سال سابقه کار جز سایت‌های قانونی محسوب می‌شود که بیشترین بازخورد مثبت را داشته است. از این رو شما می‌توانید با خیال راحت خرید فالوور برای لایکی را از فالووران انجام دهید.

خرید فالوور لایکی ایرانی یا خارجی؟

اگر در آستانه خرید فالوور لایکی باشید احتمالاً این سؤال به ذهن شما خطور کرده است که خرید فالوور ایرانی لایکی بهتر است یا خارجی؟ تا حدودی می‌توان گفت که این مسئله پراهمیت است زیرا می‌تواند بر روی بازدهی شما تأثیر بگذارد. اگر بخواهیم به صورت کلی به شما فرمولی ارائه دهیم باید بگوییم که هر دو مخاطب ایرانی و خارجی در لایکی مناسب است. چرا که لایکی همانند دیگر شبکه‌های اجتماعی نیست. به طور مثال در شبکه‌های اجتماعی دیگر تأکید می‌شود که مخاطبان خود را اغلب به زبان تولید محتوای خود انتخاب کنید. اما در لایکی چنین نیست زیرا پایه اپلیکیشن بر پایه ویدئو است و روند آن با دیگر برنامه‌ها فرق می‌کند.

قیمت خرید فالوور لایکی چگونه است؟

یکی از پارامترهای مهم در زمان خرید فالوور لایکی برای مشتری در خصوص قیمت آن است. قیمت همیشه جز مباحثی مطرح می‌شود که بسیار جای گفتگو دارد. به صورت کلی بدانید که قیمت‌های هر مجموعه ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد زیرا کیفیت‌ها و خدمات دهی در آن متفاوت است. اغلب هرچقدر که کیفیت در وضعیت بهتری و هم چنین میزان فالوور ارائه شده بیشتر باشد قیمت افزایش پیدا می‌کند پس  قیمت فالوور لایکی بنابر پارامترهای موجود متغییر است.

فالووران قیمت سرویس خرید فالوور لایکی را چندین مدت است که تغییر نداده است. علت این امر عدم تغییر قیمت فالوور لایکی تنها به دلیل رضایت مشتری است و قصد دارد که شرایط را به نحوی فراهم کند تا همه افراد بتوانند نسبت به خرید فالوور لایکی موردنظر اقدام کنند. پس نگران قیمت فالوور لایکی نباشید زیرا ما بهترین شرایط را برای شما عزیزان در نظر گرفته‌ایم.  برای اطلاع از قیمت فالوور لایکی با اعضای تیم فالووران در تماس باشید.

خرید فالوور لایکی بر اساس شهر

بازار هدف برخی از پیج های لایکی ، یک شهر یا کشور خاص میباشد؛ آن ها همواره در تلاش اند تا با افزایش فالوورهای لایکی از شهر مد نظرشان به کسب و کار خود رونق بخشند؛ بدین ترتیب ما به منظور رفع نیاز کاربران عزیز، تصمیم گرفتیم امکان خرید فالوور لایکی از تمام شهرهای ایران و همچنین، برخی از کشورها را فراهم کنیم. برخی از پرطرفدارترین شهرها در ادامه لیست شده اند. خرید فالوور لایکی تهرانی ، خرید فالوور لایکی مشهدی و … با استفاده از سرویس های معرفی شده می توانید فالوور لایکی هدفمند واقعی جذب کرده و همچنین در شهر موردنظرتان شهرت پیدا کند.

ارومیه – اردبیل – اصفهان – کرج – ایلام – بوشهر – تهران – مشهد – اهواز – زنجان – سمنان – زاهدان – شیراز – گرگان – رشت – ساری – اراک – همدان – یزد

خرید فالوور لایکی از فالووران
🙍 سرور افزایش فالوور لایکیفالووران
💲قیمت خرید 1 کا فالوور لایکیشروع قیمت از 394,800 تومان
⌚پشتیبانیپشتیبانی 24 ساعته
🧾گارانتیضمانت برگشت وجه در صورت عدم انجام
🛒 نحوه ثبت سفارشخرید فالوور لایکی تنها از سایت فالووران به صورت آنلاین

9

guest

0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای